Regulamin

Deklaracja uczestnictwa - plik do pobrania: [doc] [pdf]

 1. Cel Programu:

  Celem Programu jest wyłonienie i wypromowanie produktów spożywczych wytworzonych przez przedsiębiorstwa mające swe zakłady na Podkarpaciu. Program ma promować i pomagać w wyborze konsumentom tych produktów, które ze względu na swoją wysoką jakość, unikalne walory smakowe i zapachowe, reprezentują nieprzeciętny poziom, godny do naśladowania oraz spełniają wymagania jakości handlowej. Program jest adresowany do wszystkich producentów żywności działających na terenie województwa podkarpackiego.

 2. Organizator Programu

  Organizatorem Programu jest Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie.

 3. Partnerzy Programu
  1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
  2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

 4. Kapituła Programu
  1. Kapitułę Plebiscytu powołują organizatorzy.
  2. W skład Kapituły Programu wchodzą osoby zaufania publicznego, eksperci z dziedziny żywności i żywienia, specjaliści z dziedziny jakości, marketingu oraz przedstawiciele lokalnych mediów,
  3. Kapituła Programu może powoływać dodatkowych ekspertów

 5. Kryteria udziału
  1. Do udziału w Programie swoje produkty mogą zgłaszać podmioty gospodarcze/firmy produkujące artykuły spożywcze, niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości oraz liczby zatrudnionych pracowników, które spełniają następujące wymogi:
   1. prowadzą działalność produkcyjną na terenie województwa podkarpackiego,
   2. prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej jednego roku,
   3. posiadają wszelkie upoważnienia, certyfikaty i zezwolenia dopuszczające zgłoszone produkty do obrotu spożywczego na rynku i potwierdzające ich jakość,
   4. zgłaszane produkty muszą spełniać aktualnie obowiązujące wymagania zdrowotne, weterynaryjne i sanitarne,
   5. zgłaszane produkty stanowią ich własność i nie są produkowane na podstawie umowy licencyjnej,
   6. zgłoszą na piśmie deklarację uczestnictwa w Programie i dokonają opłat rejestracyjnej i weryfikacyjnej wg pkt. VI. Regulaminu,
  2. Do Programu zgłaszane są produkty lub grupy produktów (o tej samej nazwie a różnych kształtach czy walorach smakowych, wytwarzane w oparciu o tę samą technologię) - dalej zwane "PRODUKTAMI",
  3. Do jednej edycji Programu jeden producent może zgłosić dowolną ilość produktów.

 6. Opłaty
  1. Opłata rejestracyjna jest wnoszona przez uczestników, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i ilości zgłaszanych produktów i wynosi:
   • 500,00 zł netto
  2. Opłata weryfikacyjna wnoszona jest przez uczestników za każdy zgłoszony produkt i wynosi odpowiednio:
   • 1000,00 zł netto za 1 produkt, przy zatrudnieniu do 10 pracowników,
   • 1500,00 zł netto za 1 produkt, przy zatrudnieniu od 11 do 50 pracowników,
   • 2000,00 zł netto za 1 produkt, przy zatrudnieniu powyżej 50 pracowników,
  3. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej produktów opłata weryfikacyjna za drugi i kolejne produkty jest obniżona o 20% od opłaty jak w pkt. VI.2.

 7. Przebieg Programu:
  1. Ogłoszenie Programu Certyfikującego "Smaczne bo Podkarpackie" oraz powołanie Kapituły Programu,
  2. Przyjmowanie deklaracji uczestnictwa od producentów żywności - Uczestników Programu,
  3. Uczestnicy Programu, którzy spełnili wymogi punktu VI niniejszego Regulaminu, w terminie siedmiu dni od złożenia deklaracji zobowiązani są do dostarczenia do Sekretariatu Programu aktualnych dokumentów dotyczących zgłoszonych przez siebie produktów według przedstawionej przez organizatora specyfikacji,
  4. W terminach wskazanych przez Organizatora uczestnicy Programu są zobowiązani do udostępnienia próbek zgłoszonych przez siebie produktów w celu ich oceny i degustacji,
  5. Kapituła Programu dokona weryfikacji produktów zgłoszonych do certyfikacji na postawie oceny dostarczonych przez uczestników produktów, analizy przeprowadzonych badań oraz dokumentacji przedstawionej przez uczestników zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie,
  6. Wszystkim produktom, które otrzymają pozytywną opinię Kapituły przyznane zostaną tytuły Laureata i certyfikaty "Smaczne bo Podkarpackie",
  7. Wyniki Programu zostaną przedstawione na specjalnej Gali z udziałem mediów, przedstawicieli władz regionu, organizacji gospodarczych, uczestników Programu i innych znakomitych gości,
  8. Uczestnicy Programu są zobowiązani do przygotowania ekspozycji umożliwiającej degustację certyfikowanych produktów podczas uroczystości wręczenia certyfikatów, w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora,
  9. Werdykt Kapituły jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
  Lista produktów biorących udział w Programie będzie publikowana na stronie internetowej www.smaczne.rze.pl.

 8. Uprawnienia Laureatów:
  1. Firmom - Laureatom przysługuje prawo do posługiwania się, przez okres jednego roku, w celach promocyjno-reklamowych, logo Programu z napisem - odpowiednio:
   • produkt certyfikowany w programie dla najlepszych produktów spożywczych podkarpackiego: "Smaczne bo Podkarpackie" lub
   • laureat programu certyfikującego najlepsze produkty spożywcze podkarpackiego: "Smaczne bo Podkarpackie"
  2. Firmom - Laureatom Programu przysługuje możliwość przedłużenia prawa do korzystania z uprawnień określonych w punkcie VIII.1. na okres do 5 lat od daty przyznania tytułu "Smaczne bo Podkarpackie" pod warunkiem poddawania produktu corocznym badaniom potwierdzającym wysoką jakość oraz wniesienia corocznej opłaty licencyjne w wysokości 1000 zł netto. Organizatorzy powiadomią Laureatów o terminach ocen okresowych stosownym pismem,
  3. Laureaci Programu otrzymują od organizatorów stosowne certyfikaty potwierdzające prawo do posługiwania się logo i przyznanym tytułem z oznaczeniem okresu używania.

 9. Postanowienia końcowe:
  1. Kapituła Programu zastrzega sobie prawo cofnięcia lub zawieszenia prawa do przyznanego tytułu, w przypadku stwierdzenia znacznego pogorszenia się jakości nagrodzonego produktu lub przeniesienia produkcji wyrobu poza granice województwa podkarpackiego,
  2. Obsługę Programu prowadzi Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie, pełniące funkcję Sekretariatu Programu, który zajmuje się pracami organizacyjnymi, pozyskiwaniem uczestników, pobieraniem opłat Programowych oraz działalnością promocyjną na rzecz uczestników.